Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Końskie, 16.09.2022r

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną-PRACOWNIA RTG Beata Gruszkiewicz w Końskich na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

Zgodnie z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000r Prawo atomowe (teks jednolity – Dz. U. z 2021r. , poz. 623 ) Kierownik jednostki organizacyjnej- PRACOWNIA RTG Beata Gruszkiewicz informuje o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę operacyjną na zdrowie ludzi i środowisko w związku z wykonywaniem tej działalności.

Wykaz komórek organizacyjnych Pracowni Rtg:

1. Aparat diagnostyczny – SEDECAL POLYRAD PREMIUM , SN: G – 29443

Lampa: VARIAN A – 292, rok produkcji : 2008, kolimator RALCO for SEDECAL R302 ACS/A DHHS, SN: 170/745, rok produkcji : 2007 , generator: RADIOLOGIA S.A. m:RST-535, SN: G-29443, rok produkcji : 2008, rok uruchomienia: 2016

2.Aparat do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych- PAXI 3D CEPH- VATECH KOREA , numer fabryczny SN: 052-1305, rok produkcji 2014, lampa TOSHIBA m.: D-052SB, SN: XG -052-1305,rok produkcji 2014, rok uruchomienia 2016

3.Aparat do zdjęć wewnatrzustnych- SATELEC X-MIND AC, SN: 311849, rok produkcji 2005, LAMPA RTG: TOSHIBA DG- 073B-AC SN: 26248, rok uruchomienia 2016

Aparaty rentgenowskie wykorzystywane w placówce uruchomione i stosowane są za zgodą i po wydaniu decyzji przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

PRACOWNIA RTG Beata Gruszkiewicz w Końskich, ul. Strażacka 20/2 zgodnie z art. 33e ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada Prawo atomowe ( Dz. U. z 2017 r poz. 576, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008r w sprawie minimalnych wymagań dla jednostki ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki , radiologi zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych posiada zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydaną przez ŚPWIS poprzedzoną pozytywną opinią Konsultanta Wojewódzkiego ds. Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

  1. Testy specjalistyczne aparatury RTG w latach 2016, 2017,2018,2019, 2021 wykonane przez Laboratorium Pomiarów Radiologicznych GL Center Sp. z.o.o Tychy.
  2. Testy specjalistyczne w roku 2020 wykonane przez IFJ z Krakowa.
  3. Pomiary dawek z dozymetrów środowiskowych od 2016r do 2022r dokonuje IMP w Łodzi.

W placówce odbywają się kontrole z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej oceniające jednostkę organizacyjną celem zezwoleń na stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych , stanu sanitarnego pomieszczeń pracowni rtg oraz pomiarów dozymetrycznych na stanowiskach pracy i w środowisku.

Kontrole i pomiary zakończone są oceną pozytywną

Działalność PRACOWNI RTG Beata Gruszkiewicz w Końskich stosując się do zasad ochrony radiologicznej, czyli zapobieganiu narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku możliwości zapobiegania takim sytuacjom – ograniczenie ich skutków do poziomu tak niskiego , jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych nie wpływa na środowisko i nie doprowadza do przekroczeń dawek granicznych pracowników oraz osób z ogółu ludności.

Kierownik i Inspektor Ochrony Radiologicznej:

Beata Gruszkiewicz

nr uprawnień 236 R/2019

Aktualizowano dn. 16.09.2022 r.

W dniu 17.11.2022 r. firma GL Center wykonała testy specjalistyczne aparatów RTG potwierdzające prawidłowe działanie sprzętu.

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 9:00 - 17:00
sobota: 9:00-12:00

Jak do nas trafić?